6.5.2008
Luonnos STP:n kunnallisvaalien
2008 ohjelmaksi


Johdanto

Viimeiset hallitukset Ahon halli­tuk­sesta lähtien ovat leikanneet raskaalla kädellä kuntien valtionosuuksia. Lisäykset valtionosuuksiin eivät ole kattaneet leikkauksia ja niiden merki­tys on mitätöity, kun samalla kunnille on sysätty yhä uusia velvoitteita - eli on siirretty kuntien itsensä makset­tavaksi sellaisia menoja, joiden kustantamiseen valtio on aikaisemmin osallistunut. Näin kunnilta on viety rahat ja toiminta­edellytykset, joka on ilmennyt julkisten palveluiden rajuina heiken­nyk­sinä. Suomalainen sosiaaliturva on nykyisin Pohjoismaiden kehnointa ja EU:ssa se edustaa pohjasakkaa. Valtion säästölinja on synnyttänyt kunnissa paineita nostaa kunnallis­veroa. Hallitus on puolestaan nähnyt syntyneen tilanteen mahdolli­suu­deksi laskea valtionveroa edelleenkin. Kokonaisuutena tämä merkitsee siirty­mistä kohti tasaverotusta. Kysymys on tulonsiirrosta tavalliselta kansalta rikkaille ja pääomapiireille. Suuntaus on, että rikkaat rikastuvat, köyhistä ei ole niin väliä.

Vanhusväestön ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden/päässeiden määrän kasvaessa voimakkaasti kunnallisista palve­luista ja niiden rahoituksesta muodostuu entistä merkittävämpi yhteiskunnallinen kysymys. Samaan aikaan palveluita tarvitsevat myös lapsiperheet ja muut vähätuloiset kansalaisryhmät. Lisäksi koulutuk­sen kehittäminen ja joukkoliikenne vaativat lisää resursseja. Kuntien tarjoamat hyvinvointipalvelut ja niiden rahoituksen turvaaminen kestävällä tavalla ja niitä koskevat ratkaisut ovat koko talous- ja yhteiskuntapolitiikan pääkysymyksiä.

Eläketurvakeskuksen laatimien tilastojen mukaan yli 4 000 suomalaista joutui v. 2007 masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Heidän lukumääränsä on puolitoistakertaistunut 10 vuodessa. Tuotantoelämä on ihmistä ja hänen hyvinvointiaan varten. Ihminen ja hänen lyhyt elämänsä ei ole olemassa pelkästään tuotantoa varten. Maamme kansalaisilla on maksatettu 1990-luvun pankkikriisin ja sitä seuranneiden sosiaalipolitiikan säästöohjelmien seurauksista suolainen hinta.

Kapitalistinen maailmantalous elää nyt uudenlaista globalisaation kautta. Aikaisemmin tämä ”maapallois­tuminen” merkitsi siirtomaiden valloitusta ja niiden riistämistä. Nyt kun siirtomaita ei enää löydy, voitot otetaan muulla tavoin, talouspo­litiikan kautta. Kapitalistit pyrkivät lisäämään voittojaan heikentämällä julkisia palveluja ja nostamalla niiden hintaa. Tämä näkyy myös Suomen kuntien taloudessa.

Kaiken aikaa ja kaikissa maamme kunnissa kuulemme vaatimuksia paremmasta tehokkuudesta, tuottavuudesta ja kulujen säästämisestä. Tämä säästä­mi­nen ja tehokkuuden korostaminen ei kuitenkaan palvele kuntalaisia vaan bisnestä - yksityisten yritysten voitonta­voittelua.

Suomen perustuslain mukaan jokaiselle kansalaiselle pitäisi taata oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Miksi Suomen paatuneet hallitus- ja eduskuntapuolueet pilkkaavat perustuslakiamme suomalla yli 600 000 ihmisen elää köyhyydessä? Miksi meidän pitäisi enää alistua tällaiseen välinpitämättömyyteen?

Suomen Työväenpuolue raken­taa toimintansa kansalaistoiminnalle. Kunnallisiin ja muihin yhteiskun­nallisiin luottamustehtävin valitut STP:n edustajat työskentelevät kansalaisten antamilla valtakirjoilla. He toimivat yhdessä kuntalaisten kanssa tämän ohjelman periaatteita noudattaen ja samalla sitä kuntalaisten kanssa yhteistyössä kehittäen. Näin rakennamme alhaalta ylöspäin ulottuvaa, osallistuvaa demo­kratiaa sekä oikeudenmukaisuuden, työn ja toimeentulon turvaavaa kansalaisyhteiskuntaa. Me toteutamme sen ympä­ris­tön kannalta kestävällä tavalla sekä rauhaa ja kansojen ystävyyttä rakentaen. Me torjumme vallan keskittä­misen ylikansallisille elimille kuten EU:lle ja kaiken muunkin ylhäältä alas tapahtuvan vallan väärin käytön.

Valta kuuluu kansalle - ei pelkäs­tään osallistumisena vaaleihin - vaan todellisena vaikutta­misena ja päättämisenä kuntien kehittämisessä ja talouden hoidossa.

Suomen Työväenpuolue rp.