23.10.2006

SUOMEN TYÖVÄENPUOLUE STP-FINLANDS ARBETARPARTI FAP

Periaateohjelma (hahmotelma)

1. Tarkoitus

Suomen Työväenpuolue STP on yhteistyöjärjestö, joka yhdistää riveihinsä ja toimintaan työtätekeviä palkansaajia, toimihenkilöitä, työtätekeviä viljelijöitä, yrittäjiä ja muita työtätekeviä kansankerroksia sekä opiskelevaa ja koulua käyvää nuorisoa, työttömiä, eläkeläisiä sekä kulttuuri- ja tiedeväkeä. Suomen työväenpuolue katsoo, että tämä maamme työtätekevä kansanosa muodostaa tänään kansamme suuren enemmistön. Se saa pääasiallisen toimeentulon palkkatyöllä, jolla luodaan perusta hyvinvoinnille.
Suomen työväenpuolueen tehtävänä on tämän työtätekevän kansanosan yhteiskunnallisten, sosiaalisten, taloudellisten, demokraattisten ja kaikkien kokonaisvaltaisten etujen puolustaminen suurten pääomien pienen omistajaryhmän pohjatonta ja työväen kustannuksella tapahtuvaa voitontavoittelua vastaan.

2. Nykytilanne

Globaali markkinatalous ja siihen liittyvä uusoikeistolainen talous- ja yhteiskuntapolitiikka ovat saaneet liian suuren vallan, jolle tänään ei ole vastavoimaa. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä työväenliike oli voimakas. Se kykeni pakottamaan pääomapiirit nykyistä oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. Tämän politiikan tuloksena rakennettiin se hyvinvointiyhteiskunta, joka turvasi lasten-, vanhusten-, ja terveydenhoidon, koulutuksen, työllisyyden, perusturvan ja muut hyvinvointiyhteiskunnan elementit.
Yhteiskuntapolitiikan oikeistolaistumisen ja yhteiskuntarakenteen muutoksen tuloksena perinteinen työväestö, joka työllään oli luonut hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset, sai väistyä. Tässä murrosvaiheessa ei työtätekevän kansanosan piiristä ole vielä löytynyt sitä vastavoimaa, joka kykenee puolustamaan työväenliikkeen saavutuksia. Kansallinen ja ylikansallinen pääoma kykeni 80- luvulta lähtien toteuttamaan kovaa uusoikeistolaista yhteiskunta- ja talouspolitiikkaa. Se on merkinnyt tuloerojen kasvua, perusturvan heikentämistä, julkisen omaisuuden yksityistämistä ja hyvinvointiyhteiskunnan saavutusten purkamista. Oikeistolaistunut työväenliike ei ole halunnut estää väestön kurjistumista.
Myös Suomessa perinteinen oikeistolaistunut työväenliike turvatakseen asemansa yhteiskunnan hioerarkiassa ja välttääkseen itselleen epätasaista törmäyskurssia markkinavoimien kanssa on mukautunut toteuttamaan globaalien pääomapiirien kovaa uusoikeistolaista yhteiskunta- ja talouspolitiikkaa. Euroopassa sitä johtaa Euroopan Unioni. Yhdessäkään EU:n jäsenvaltiossa ei parlamenttitasolla toimi merkittävää oppositiota tätä suurpääoman politiikkaa vastaan. Suomessa, kuten muuallakin, puoluetukien, virkapaikkojen ja muiden rahavirtojen avulla poliitikot sekä monet kansalaisjärjestöt ja ay-liike on alistettu suurpääoman etujen puolustajiksi.
Kaikesta tästä seuraa, että vastavoima kurjistamiselle voi nousta ainoastaan palkkatyöläisten piiristä, niistä, jotka eivät omista tuotantopääomaa ja joilla ei ole minkäänlaista taloudellista tai poliittista asemaa menetettävänään. Vastavoimaan kokoaa Suomen työväenpuolue – STP!

3. Suomen Työväenpuolue STP on yhteistyöjärjestö

Suomessa on lukuisia pieniä työläisten etuja ajavia ryhmiä ja puolueita, mutta yksin ne eivät kykene muuttamaan suurpääomaa palvelevaa talous- ja yhteiskuntapolitiikan. Siihen tarvitaan työtätekevä kansa. Suomen Työväenpuolue kokoaa yhteen ja yhteisten poliittisten tavoitteiden taakse työväen etuja ja omia erityistavoitteitaan ajavia järjestöjä, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia. Suomen Työväenpuolueessa ne määrittelevät yhteisen toimintalinjan ja tavoitteet, jotka palvelevat kansan hyvinvointia, turvallisuutta ja tulevaisuutta ylikansallista suurpääomaa vastaan. Suomen Työväenpuolue pitää lähtökohtanaan, että sen toimintaan osallistuvat yksityiset kansalaiset, järjestöt ja yhteisöt säilyttävät yhteisestä poliittisesta tavoitteestaan huolimatta aatteellisen, toiminnallisen ja järjestöllisen itsenäisyytensä
Suomen työväenpuolue määrittelee yhteiset tavoitteet yksimielisesti. Se merkitsee, että STP ei hyväksy riveihinsä äärioikeistolaisia, nationalistisia, rasistisia eikä etnistä syrjintää suosivia ryhmiä.

4. Puolueen yleiset tavoitteet

Kova uusoikeistolainen yhteiskunta- ja talouspolitiikka on synnyttänyt suuria kansallisella ja globaalilla tasolla ilmeneviä ongelmia: tuloerojen kasvu, krooninen työttömyys ja pätkätyöt ja lisääntyvän köyhyyden sekä terveydenhuollon, koulutuksen, julkisen liikenteen yms. leikkaukset. Oikeistolaisuus hyväksyy hallitsematon markkinavoimien kasvun, joka luo rikkautta yhtäällä ja kurjuutta toisaalla. Se on synnyttänyt välinpitämättömyyden paitsi koko ihmiskunnan myös ekosysteemin suhteen.
Hallitsematon talouskasvu on aiheuttanut kasvihuone- yms. päästöjen lisääntymisen. Ilmaston lämpeneminen ja epätavalliset sääilmiöt ovat ihmisten hyvinvoinnille todellinen uhka. Tähän liittyvät myös pandemian kaltaiset ihmiskunnan terveyteen liittyvät monet uhat.
Suomen Työväenpuolue katsoo, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ne ovat yhteiskuntakehityksen kysymyksiä ja ne myös ratkaistaan yhteiskunnallisella toiminnalla. Suomen työväenpuolue katsoo, että näitä ongelmia eivät ratkaise markkinavoimat, vaan yhteiskunnallinen sääntely kansan ehdoilla. Suomen työväenpuolueelle näiden ongelmien korjaamien on yhdenvertainen tasa-arvon ja sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien kanssa.

5. Voittoja leikattava hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi

Suomen Työväenpuolueen perustavoite on muuttaa nykyinen oikeistolaisen talous- ja yhteiskuntapolitiikan suuntaa. Tulonjakoa ja rahavirtoja on yhteiskunnan toimesta säädeltävä. Se vaatii, että samassa suhteessa, kun työn tuottavuus kasvaa, niin samassa suhteessa myös koko väestön tulojen pitää kasvaa. Se taas edellyttää, että voittoja leikataan ja pääomien maastavientiä rajoitetaan. Siten voidaan synnyttään uusia työpaikkoja. Katsomme, että samassa suhteessa, kun työn tuottavuuden kohoaminen ja tuotannon automatisointi toisaalta luovat uutta arvoa ja samalla vähentävät työpaikkoja tuotannosta, niin samalla syntyy tarve luoda uusia työpaikkoja yhteiskunnan niille alueille, jotka kehittävät ja ylläpitävät ihmistä vastaamaan yhteiskunnan lisääntyneisiin tarpeisiin. Syntyy tarve luoda työtä terveydenhuollon, opetuksen, tutkimuksen, asumisen, julkisen liikenteen, ympäristön suojelun yms. tehtävien hoitamiseen. Työpaikkoja synnytetään aloille ja alueille, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa pitkällä tähtäimellä ja edistävät ihmisten kaikinpuolista hyvinvointia. Sen sijaan, että nämä lisääntyvät tarpeet jätetään nyky- yhteiskunnassa huomiotta, katsoo STP, että tuotannon piirissä syntyneitä voittoja tulee leikata näiden tehtävien toteuttamiseen.
Suomen Työväenpuolueen tavoitteena on muuttaa talouspolitiikan suuntaa maan talouden omavaraisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on täystyöllisyyden, palvelujen kehittäminen, oikeudenmukainen tulonjako ja ekologinen turvallisuus.

6. Demokratian palauttaminen

Suomen Työväenpuolue katsoo, että EU toteuttaa kansan tahtoa kysymättä kovaa uusoikeistolaista yhteiskuntapolitiikkaa ja vaatii, että kaikkien on se hyväksyttävä. Kuusikymmentä vuotta Eduskunta ja puolueet saivat itsenäisesti päättää maan asioista. Kuusikymmentä vuotta kansa voi äänestämisellä vaikuttaa asioiden kulkuun. Tänään vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi äänestämällä ei asioita voida muuttaa. Tänään ylikansallisen suurpääoman valta on kansallisvaltioiden päätösvallan yläpuolella. Suomen työväenpuolue ajaa irrottautumista nykyisestä suurpääoman hallitsemasta EU:sta. Suomen Työväenpuolue edellyttää, että päätösvalta ja äänioikeudella vaikuttaminen on palautettava kansalle ja sen valitsemalla eduskunnalle.
Suomen työväenpuolueen tavoitteena on luoda edellytykset todelliselle, rahasta riippumattomalle demokratialle.

7. Turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi

Suomen Työväenpuolue katsoo, että kansantalouden tuotannon on edistettävä ympäristön puhtauden paranemista. Se kuuluu osana ihmisten elämään, kansalaisten toimeentuloon, elintasoon ja turvallisuuteen. Tarpeetonta kerskakulutusta voidaan rajoittaa. Ihmisen hyvinvoinnin kasvu on turvattava ekosysteemiä vahingoittamatta.
Suomen Työväenpuolue katsoo, että samalla kun kansalle kuuluu taloudellinen, aineellinen hyvinvointi, sille kuuluu myös fyysinen koskemattomuus ja turvallinen elämä ilman ympäristökatastrofin, väkivallan ja sodan vaaraa. Turvattu tulevaisuus merkitsee, että saastuttaminen ja luonnon tuhoaminen lopetetaan. Siksi on kehitettävä parempia, suljettuja tuotantoprosesseja sekä käytettävä uusiutuvia energiamuotoja. Elämän varmuudesta ja laadusta tulee synnyttää uusi elintason mittari ja aineellinen kasvu on hyväksyttävää kun se palvelee tätä tavoitetta.


8. Rauhan puolesta sotaa vastaan

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi pysytteli suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, puolueettomana maana. Suomen liityttyä (de facto) Euroopan Unioniin tilanne on vähin erin muuttunut. Yhä useammin EU:sta puhutaan ikään kuin se olisi jo yksi suurvalloista. Puhutaan yhteisestä puolustuksesta, kriisinhallinnasta, nopean toiminnan joukoista eli militarisoitumisesta väistämättömyytenä. Sillä ja EU:n jäsenyydellä Suomi on liitetty osalliseksi suurvaltojen eturistiriitoihin.
Maailma militarisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Eri puolilla maailmaa käydään jatkuvia imperialistisia sotia maailman raaka-aineiden ja energiavarojen hallinnasta, jopa omistuksesta. Näissä sodissa, kuten kaikissa sodissa, uhreina ovat työ- ja siviiliväestön osalle.
Tänään uusien pehmeiden kemiallisten, biologisten ja kovien materiaalien asekehittely toimii täydellä teholla. Köyhdytetyllä uraanilla vahvistettuja ja aikaisempaa tehokkaampia aseita on jo käytetty ainakin Balkanilla, Afganistanissa ja Irakissa. Uusia ennen tuntemattomia aseita on käytetty myös Libanonia vastaan. Jo ensimmäisessä Irakin sodassa käytettyjen matala-aktiivisten ydinaseiden jäämät ovat aiheuttaneet syöpäkuolleisuuden merkittävän kasvun ja epämuodostuneina syntyneiden määrä moninkertaistui. Kukaan ei vielä tiedä kuinka paljon matala-aktiivista uraani on aseilla kylvetty Irakin maaperään, eikä kukaan tiedä montako tuhatta, kymmentätuhatta tai sataatuhatta vielä joutuu sen uhriksi. Se kuitenkin tiedetään, että matala-aktiivisen uraanin puoliutumisaika on tuhansia vuosia.
Suomen työväenpuolue katsoo, että täysimittaisen ydinsodan sekä kemiallisten ja biologisten aseiden käytön vaara on todellinen. Siksi puolue edellyttää, että kaikki kemialliset, biologiset ja ydinaseet on hävitettävä ja niiden kehittely kiellettävä.
Suomen työväenpuolue katsoo, että Suomen on heti radikaalisti supistettava asehankintojaan, pysyttävä NATON ja suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella.

9. Suomen työväenpuolueen toiminta- alue, kansallinen ja kansainvälinen

Suomen työväenpuolue on nimensä mukaan työväestön puolue, joka toimii myös nuorten ja ikääntyneen väestön etujen puolesta. Toteuttaakseen tavoitteensa puolue toimii kaikilla politiikan alueille. Se pyrkii eduskuntaan, kuntien ja kaupunkien valtuustoihin ja kaikkialle, jossa voidaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.
Suomen työväenpuolue katsoo, että nykyisessä yhteiskunnassa ne eivät kuitenkaan riitä. Vaikuttamisen tärkeän osan muodostavat lukuisat kansalaisjärjestöt ja niistä tulevat aloitteet sekä päätöksentekijöiden ulkoparlamentaarinen painostus.
Suomen työväenpuolue on demokraattisten järjestöjen liitto, jolla on yhteisesti hyväksytyt tavoitteet. Suomen työväenpuolueen piirissä toimivilla järjestöillä ja yhteisöillä on myös omia yksilöllisiä tavoitteita, mutta ne eivät voi olla sovittamattomassa ristiriidassa STP:n tavoitteiden kanssa.
Ihmisten hyvinvointi voi kehittyä vain sen kautta, että myös kansainvälisesti löytyy liikettä, joka ajaa samoja tavoitteita. Siksi STP:n toiminta-alueena on yhteistyö kansainvälisellä tasolla samoja arvoja edustavien järjestöjen ja tahojen kanssa.
Suomen työväenpuolueen tavoitteet ovat osa sitä kansainvälisyyttä, joka ei hyväksy minkäänlaista, ei poliittista, taloudellista eikä sotilaallista, toisen maan alistamista toisen yksipuoliseen tahtoon.