15.1.2013

HÄKÄMIES KAASUTTAA

Suomalaisen kapitalismin edunvalvoja Jyri Häkämiehen mukaan Suomella on kolme haastetta: kilpailukyvyn palauttaminen, julkisen talouden kohottaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Ministerikaudellaan Häkämies oppi tekemällä oppien, kuinka valtiota hyödynnetään luokkaherruuden välineenä. Hänen nykyiseen toimenkuvaansa kuuluu kapitalistien omaisuuden turvaaminen ja yksityisomistukseen perustuvan tuotantotavan edistäminen Suomessa.

Ensinnäkin Häkämiehen mukaan pääsyy maamme vientiteollisuuden kilpailukyvyn heikkenemiseen ovat kohonneet palkkakustannukset. Kuinka vientiteollisuuden palkkakustannukset ovat voineet kasvaa kohisten, kun merkittävä osa Suomen vientiteollisuudesta on lakkautettu, myyty ulkomaisille sijoittajille tai siirtynyt toimimaan Aasiaan? EU:n neljän perusvapauden – pääomien, työvoiman, tavaroiden ja palveluiden liikkuminen – on toteutettu lakkauttamalla ja yksityistämällä valtion liikeyrityksiä ja valtioenemmistöisiä osakeyhtiöitä, luopumalla valtion kannattavista tytäryhtiöistä sekä antamalla maan luonnonvarat kansainvälisten sijoittajien käyttöön. Valtion tuotantosektorin tuhoaminen on kasvattanut olennaisesti pysyvää pitkäaikaistyöttömyyttä Suomessa. Keiden palkkoja pitäisi alentaa ja työaikoja pidentää?

Toiseksi Häkämies narisee väestömme ikääntymisestä aiheutuvista kustannuksista. Häntä eivät huolestuta kuitenkaan vanhuspalvelujen huono tola ja vanhusväestön elämän vähäinen kunnioitus.  Julkista kestävyysvajetta voisi hänen mukaansa lieventää työntekijöiden työuria ja viikkotyöaikaa pidentämällä. Ylijohtaja Juhana Vartiaisen mukaan ikääntyville työntekijöille voisi maksaa lisäksi heikompaa palkkaa. Eläkevaroja halutaan sijoittaa mieluummin yritystoiminnan tukemiseen ja pörssitoimintaan kuin eläköityvien työntekijöiden toimeentulon turvaamiseen. Kapitalistit eivät soisi eläkerahastoista muodostuvan tuottamattomien kansalaisten eurovarastoja.

Kolmanneksi Häkämies haluaisi yksityistää julkisen palvelutuotannon sosiaali- ja terveysalalla. Näin luotaisiin uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Yhteiskunnan suomia palveluita lakkautettaessa näitä tuottavat työntekijät irtisanotaan. Kuinka työpaikkojen ja työntekijöiden määrä voi kasvaa, jos kyseiset palvelut toteutetaan tämän jälkeen entistä harvemman yrityksen toimesta ja entistä pienemmällä työvoimalla.

Uusliberalismiin olennaisesti kuuluva valtion tarjoamien peruspalveluiden supistaminen ja sosiaalipolitiikan tiukat säästöohjelmat ovat jo synnyttäneet maahamme yli 900 000 köyhyysrajan alapuolella elävän ihmisjoukon. Markkinatalouden elementtejä on tuotu mukaan julkishallintoon kuntakonserneina. Maamme alueellisen itsehallinnon tuhoaminen kuntateurastuksen avulla saattaa tämän uusliberalismi-projektin vallitsevaksi olotilaksi.

Häkämies haaveilee sosiaalisten markkinoiden luomisesta Suomeen. Tämä tarkoittaisi sitä, että terveyspolitiikassa siirryttäisiin säätiöiden ylläpitämiin sairaaloihin, julkiset terveysasemat siirtyisivät yhteiskunnallisten yritysten haltuun, vapaaehtoistoiminnan osuutta lisättäisiin sosiaalipalveluissa, ympäristövastuuta vyörytettäisiin asukkaille ja yhdistyksille. Poliisin ylin johto, oikeuslaitos, puolustuslaitos ja pakolliset viranomaispalvelut jäisivät julkisen sektorin haltuun. Muista palveluista huolehdittaisiin – mikäli niistä ylimalkaan huolehditaan – sosiaalisten markkinoiden ja vapaaehtoisvoimien toimesta.

Neljänneksi Suomen voimassa oleva perustuslaki ei kiellä valtiota harjoittamasta omaa kannattavaa yritystoimintaa ja hyödyntämästä maamme luonnonvaroja. Omistajaohjauslain mukaan eduskunta päättää, missä yhtiöissä valtio voi luopua yksinomistuksestaan tai määräysvallastaan. Eduskunta myös päättää määräysvallan hankkimisesta valtiolle, jos kysymyksessä on merkittävä yritys. Valtioneuvosto päättää valtionomistuksesta eli osakkeiden ostamisesta ja myymisestä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö useimmista omistajaohjaukseen ja omistajavallan käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Jyri Häkämiestä tällainen vaihtoehto ei kiinnosta, koska hän ajaa kapitalistien hyvinvointivaltiota. Aikai-semmin valtion omistamilla yrityksillä ja tuotantolaitoksilla liikenteen, kuljetuksen, tieteen ja tutkimuksen, metalli-, kemian- ja kaivosteollisuuden, laivanrakennuksen ja energiatuotannon parissa oli suuri merkitys maamme taloudessa ja työllisyydessä.

Häkämies on hajuton, mauton ja väritön kaasumies, jonka toiminta tappaa monelta tulevaisuuden.

Matti Laitinen
Helsinki