14.8.2015


TOIMIIKO OIKEISTOHALLITUS OIKEUDENMUKAISESTI?


Oikeudenmukaisuuteen liittyviä käsitteitä ovat ihmisarvon kunnioittaminen, ihmisten kohtelu ja heidän osallisuutensa yhteiskunnassa sekä heitä koskevat yhteiset lait ja velvollisuudet. Valtiovarainministeri Stubbin mukaan oikeudenmukaisuutta on vaikea määritellä. "Mutta ymmärrän, että niille, jotka ovat riippuvaisia budjettirahoista, verrattuna vaikka ihmisiin, jotka käyvät töissä, oikeudenmukaisuus on kovin vaikea määritellä."

Ihmisyyteen kuuluu ihmisarvo. Se on ihmisoikeuksien perusta. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata jokaiselle ihmiselle arvokas elämä. Ne ovat jokaiselle ihmiselle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia riippumatta etnisestä taustasta, ihon väristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta mielipiteestä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä, omaisuudesta, syntyperästä tai muusta tekijästä. YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa todetaan: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia jäseniään yhdenvertaisesti. Perustuslain mukaan: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Meitä Suomessa asuvia ihmisiä pitäisi koskea sama lainsäädäntö. Meillä on myös paljon yhteisiä velvoitteita. Miksi yli 20 % maassamme asuvista ihmisistä elää käytännössä köyhyydessä? Miksi oikeistohallitus kohdistaa säästö- ja kurjistamispäätöksiään vähätuloisiin, vammaisiin, vanhuksiin ja lapsiin? Oikeistohallitus on haluton puuttumaan maamme taloudellisen ja poliittisen eliitin ansiotuloihin tai heidän omaisuuteensa. Onko tällainen kohtelu oikeudenmukaista?

Osallisuus yhteiskunnassa. Suomen perustuslain mukaan ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. ”

Perustuslain mukaan oikeistohallituksen pitäisi kuunnella myös meitä kansalaisia tehdessään meitä ja meidän elinympäristöämme koskevia säästö- ja kurjistamispäätöksiä. Meidän kuuluisi olla osallisia meitä itseämme koskevia talous- ja sosiaalipoliittisia päätöksiä tehdessä. Oikeistohallituksen harjoittama politiikka on luonteeltaan rankaisevaa ja valikoivaa oikeudenmukaisuutta. Enemmistöä rangaistaan hyvinvointia kaventamalla ja vähemmistöä suositaan turvaamalla heidän asemansa säilyminen. Onko tällainen osattomuus oikeudenmukaista?

Oikeistohallitus ei piittaa oikeudestamme sosiaaliturvaan. Perustuslain mukaan: ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.”

Perusturvaan kajoaminen ei ole oikeudenmukaista. Se kohdistuu heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Se loukkaa heidän ihmisarvoaan. Onko tämä oikeudenmukaista?

Edes perustuslaki ei näytä olevan kaikille sama. Lait ovat yhteiskuntaa hallitsevan luokan tahdon ilmausta, jolla se toteuttaa rankaisevaa ja kostavaa oikeudenmukaisuuttaan alistamaansa yhteiskuntaluokkaa kohtaan. Jos et alistu palkanalennuksiin, tehtaat viedään ulkomaille ja sinut irtisanotaan. Valtion yhtiöiden, liikelaitosten ja kiinteistöjen yksityistämisen myötä on kadonnut vähintään jo satatuhatta työpaikkaa. Hallituksen pienituloisiin, lapsiperheisiin, nuorisoon, vammaisiin, työttömiin ja eläkeläisiin kohdistamat säästö- ja kurjistamistoimet eivät ole oikeudenmukaisia. Ne tähtäävät Suomen taloudellisen ja poliittisen eliitin hyvinvoinnin turvaamiseen.

Oikeistohallituksen vallankäyttö ei ole oikeudenmukaista, siksi minä osoitan mieltäni 22.8.2015.

Matti Laitinen
14.8.2015