3.5.2012


KESKEISET TAVOITTEEMME

HOK-ELANNOSSA
HOK-Elannon edustajiston vaa­lit toteutetaan postivaalin ja sähköisen vaalin yhdistelmänä 2.-14.5.2012. Vaaliaineisto posti­tetaan äänioikeutetuille touko­kuun alkuun mennessä. Jos olet jäsen, etkä ole saanut vaaliai­neistoa toukokuun alkuun men­nessä tarkista, että jäsentieto­si ja osoitteesi ovat ajan tasalla (asiakaspalvelu p. 0107660211).
Ehdokaslistamme on ”Lähi­palveluiden puolesta Suomen Työväenpuolue STP”. STP:n eh­dokaslista pohjautuu laajaan yh­teistyöhön, jonka keskeinen ta­voite on: Osuustoimintaa tulee kehittää vaihtoehtona voiton ta­voitteluun perustuville markki­noille ja vastapainoksi ylikansalli­selle rahanvallalle. Tulee palauttaa työväen ja kuluttajien itsenäisen ja jäsenvaltaisen osuustoiminnan pe­riaatteet.

VAIHTOEHTO KAUPAN KES­KITTÄMISELLE


On kehitettävä lähikaup­paa kaupalliseen voitontavoit­teluun tähtäävän ja yksipuoli­sesti suurten yksiköiden tehokkuutta korostavan linjan sijasta.

Lähikaupan palvelujen kar­simisen sijaan niitä tulee laajen­taa ja monipuolistaa. Päivittäista­varakauppojen tulee sijoittua si­ten, että ne tavoitetaan joukkoliiken­neyhteyksillä.

Pienituloisten ostohyvityksiä on korotettava ja hinta-alennukset on kohdistettava erityisesti pienitu­loisille tärkeisiin elintarvikkeisiin ja muihin hyödykkeisiin.

Myymälöille tulee antaa mah­dollisuuksia oman toiminnan ke­hittämiseen ilman ylhäältä tulevia määräyksiä.

Osuusliikkeen tulee olla edel­läkävijä työntekijöiden oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien ke­hittämisessä. Työntekijöiden tulee saada valita edustajansa osuusliik­keen kaikkiin hallintoelimiin.

Pätkätöiden ja muiden epä­tyypillisten työsuhteiden sijasta on lisättävä normaaleja kokoaikai­sia työpaikkoja. Kaikille työnteki­jöille on taattava vähintään 6 tun­nin yhtäjaksoinen päivittäinen työ.

Osuusliikkeen toimintaa tu­lee kehittää ekologisesti kestä­vän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankinnoissa tulee suosia paikallista pienyrittäjyyttä.

Kehitysmaakauppojen ja ke­hitysmaiden itsenäisten tuottajien kanssa on kehitettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi ylikansallisten suuryhtiöiden. Osuusliikkeen tulee omassa toiminnassaan torjua kai­kenlainen rasismi ja muu syrjintä.

Osuustoiminnan vahvistami­nen tuotannossa on tärkeä keino turvata, ettei toiminta ajaudu yli­kansallisen pääoman käsiin.

Osuusliikkeen jäsenten vaa­leilla valitseman edustajiston to­dellista päätösvaltaa on lisättä­vä niin osuusliikkeen, kuin sen hal­litsemien yritysten johtamisessa. HOK-Elannon muuttaminen osa­keyhtiöksi tulee torjua.

Osuustoiminta ja osuusliike tarjoavat mahdollisuuden oma­toimisuutta edistävään taloudel­liseen toimintaan, jossa voimava­roja kootaan yhteistyöhön ja sa­malla edistetään tasa-arvoisuutta ja huolenpitoa kaikista. Se tarjoaa kansanvaltaisen vaihtoehdon ra­han vallan hallitsemille globaaleil­le markkinavoimille.

STP/hallitus

Ehdokkaittemme numerot: 886-912