7.6.2012


KANSALAISET VOITTIVAT ”EI JOUKKOLIIKENNEKATUA VALLILANLAAKSOON” –KAMPPAILUN

Me 1 276 EI JOUKKOLIIKENNEKATUA VALLILANLAAKSOON –adressin allekirjoittanutta kansalaista vastustimme Vallilanlaakson läpi suunniteltua joukkoliikennekatua, koska ratkaisu vaarantaisi olennaisesti alueen virkistyskäyttöä ja sen maisemallisia arvoja. Kadun linjaus kulkisi nykyisen satamaradan päällä aivan Vallilan siirtolapuutarhan vieressä. Me emme hyväksyneet tätä siksi, että Vallilanlaakson läheisyydessä asuvien ihmisten ulkoiluympäristö tärveltyisi ja siksi että Vallilan siirtolapuutarhan rauha rikottaisiin kyseisellä liikennejärjestelyllä. Vallilanlaakson kummassakin päässä sijaitsee jo yksi vilkas liikenneväylä. Miksi Vallilanlaakso pitäisi vielä halkaista joukkoliikennekadulla? Mielestämme kaikkea ei voi uhrata liikenteen vuoksi.

Me allekirjoittaneet vetosimme, että Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäisi kokouksessaan Helsingin kaupunginhallituksen 7.12.2011 tekemän esityksen joukkoliikennekadun rakentamiseksi Vallilanlaakson halki Hämeentieltä Mäkelänkadulle.

Vetoomus toimitettiin 14.12.2011 klo 14.30 Helsingin kaupunginvaltuustoon SKP:n ja Helsinki –listat valtuustoryhmän sihteerille Olli Salinille. Vetoomuksen oli allekirjoittanut klo 13.50 yhteensä 900 henkilöä. Olli Salin toimitti adressin Helsingin kaupungin kirjaamoon ja otti siitä tarvittavan määrän valokopioita sekä jakoi ne kaikille valtuutetuille. Yrjö Hakanen ottaa asian esille kokouksessa omassa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vastustuspuheenvuorossaan.

Virkamiehet ja hallitukset eivät voi päättää kaikesta kuulematta kansaa. Jos he eivät kuuntele meitä, meidän on tehtävä itsemme kuulluksi. Meillä on oltava oikeus osallistua kaupunkimme päätöksentekoon asuinympäristöön ja talouteen liittyvissä asioissa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona 14.12.2011, että kiistelty Vallilan joukkoliikennekatu rakennetaan. Kadun rakentamista puoltanut häpeällinen kanta voitti kokoomuksen ja Sdp:n valtuutettujen äänien turvin luvuin 46–37.

Helsingin hallinto-oikeudelle luovutettiin 9.1.2012 klo 14.00 valitus Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamisen laillisuuden tarkastamiseksi, koska vetoomuksen laatijat katsoivat Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen olevan kuntalain vastainen.

Helsingin hallinto-oikeudesta saapui 15.2.2012 postitse lähete (3002/12), jossa ilmoitettiin seuraavaa: ”Hallinto-oikeus antaa Teille tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n 3 momentin perusteella tekemän oikaisukehotuksen Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2011 § 257).

Kunnanvaltuuston tulee tehdä oikaisukehotuksen johdosta kaavaa koskeva päätös 6 kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta tai muutoin kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2012 kaataa Vallilanlaakson joukkoliikennekatu –hankkeen. Äänestys päättyi tasatulokseen 42–42. Katuhankkeen vastustajat voittivat kamppailun valtuuston puheenjohtajan äänen turvin. Vallilanlaakson tuhoaminen kuopataan toistaiseksi.

Vallilanlaakson pelastusoperaatio osoittaa selkeästi sen, että kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa omaa asuinaluettaan koskeviin päätöksiin aktiivisen kansalaistoiminnan avulla. Osallistuva demokratia takaa kansan mielipiteen välittymisen päättäjille.  Me olimme mukana omalta osaltamme viemässä tätä prosessia voittoon. Kiitokset kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille.

Helsingin puistoalueiden puolesta ja kuntateurastusta vastaan!

Antero Nummiranta                                    
Matti Laitinen
Juhani Valo