18.6.2012

Roskisnalle & HOL Huostaan Otetut Lapset – Rikotut perheet ry

TIEDOTE, joka on lähetetty useille tiedotusvälineille ja eduskunnan työntekijöille eli meidän kansalaisten itsemme äänestämille kansanedustajille MIELENILMAISU 19.6.2012 klo 13.00 -15.00  eduskuntatalon portailla 

HOL ry ja Roskisnalle järjestävät hiljaisen mielenilmauksen ”perheyhteys taattava lastensuojelulain mukaan - viranomaisten oletukset sanktioitava”. Tapahtumaan on ilmoittautunut tällä hetkellä jo yli 200 ihmistä. HOL ry ja Roskisnalle pyrkivät saamaan aikaan keskustelua lastensuojeluviranomaisten ja perheiden välille siten, että lastensuojelulain vaatiman yhteistyön merkitys korostuisi. Nykyisellään monissa tapauksissa keskusteluyhteyden puuttuminen viranomaistahoon on jumiuttanut lapsen tilanteen paikoilleen eikä biologisten vanhempien ja heidän lapsiensa välejä huomioida. Joka ainoalle perheelle on taattava mahdollisuus lainmukaiseen yhteistyöhön lastensuojeluviranomaisten kanssa! Tämän yhteistyön tulee olla lastensuojelulain 2 § ja 30 §:n mukaisesti asiakaslähtöistä. Nykyisellään ei toteudu edes laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) eli asiakaslähtöinen ja asiakassuhteen luottamuksellinen sekä hyvän palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaalihuollossa. Kaikille on erittäin selvää se tosiasia, että nykyisellään lastensuojeluun käytetään tolkuttomasti määrärahoja. Tästä määrärahasta eli 650 miljoonasta eurosta tulee pystyä siirtämään osa suoraan tukeen perheille kotiin.

Mielenilmaisulla haluamme kiinnittää huomion siihen miten tärkeää on noudattaa lakia mm. avohuollon tukitoimien (34§) järjestämisessä. Maassamme on välittömästi siirrettävä painopiste lapsen kotoa sijoittamisen sijasta tuen antamiseen perheille kotiin! Pyrimme tukemaan perheitä selvittämään onko viranomaisilla ollut oikeus puuttua perheen autonomiaan ja yksityisyyteen mm. ilman lapsen mielipiteen selvittämistä ja hänen kuulemistaan (20§). Liian useissa tapauksissa tuntuu olevan vallalla käsitys siitä, ettei lastensuojeluviranomaisia velvoita edes lastensuojelulain 29 § mukaisesti viranomaisena tarve tavata lasta riittävän usein henkilökohtaisesti. Useissa tapauksissa viranomaiset eivät ole tavanneet lasta, tai ovat tavanneet harvakseltaan huostaanoton aikana. Perheiden nykytilanteita ei tutkita ja sijoitus / huostaanottopäätökset saatetaan tehdä vuosia vanhojen tietojen perusteella tai pelkkien oletusten varassa, jopa ajalta ennen lapsen syntymää. Tämä ei ole lapsen eikä perheen etu.

Mielenilmaisulla pyrimme kiinnittämään perheiden huomiota etenkin lastensuojelulain menettelysäädösten (29§, 30§, 31§, 32§ ja 33§ ja 34§) noudattamisen tärkeydestä. Pyrimme muistuttamaan perheitä oikeuksistaan saada omia asiakirjoja käyttöönsä. Asiakirjoja tulee verrata lakiin, jolloin saadaan arvokasta tietoa mahdollisista lainrikkomuksista ja menettelyvirheistä. Useat perheet ovat huolestuneina kertoneet, etteivät ole pyynnöistään huolimatta saaneet omia asiakirjojaan. Useissa tapauksissa lain vaatimaa läheiskartoitusta (32§) ei lainkaan suoriteta vaan lapsi sijoitetaan kiireellisesti kodin ulkopuolelle.Toivomme sydämestämme kiinnostusta mielenilmaisuamme kohtaan.

Ani Leikonniemi   hol@luukku.com  
facebook: hol Huostaanan Otetut Laittomasti ja
Birgitta Wulf   www.roskisnalle.com